Content

Privacy statement

Educanova BV Verwerkt privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens in het digitaal administratiesysteem (Wikibase). Educanova BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
• Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via dit privacy statement;
• Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Educanova BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 26-12-2023.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze dienst verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in dit privacy statement genoemde doelen:
• Naam
• Factuuradres
• E-mailadres
• Betalingsgegevens
• Geboortedatum
• (VCA) diploma nummer(s)
• IP-adres
Versie 1, mei 2022

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst(en) moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de dienst of overeenkomst. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienst kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Inschrijving cursussen, examens en overige diensten

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in dit privacy statement.

Contact- en inschrijfformulier

Wij bieden via onze beveiligde website (voorzien van SSL certificaat) de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, voor het aanmelden voor een cursus of examen wordt het inschrijfformulier ingevuld. Hierbij wordt u gevraagd diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen of inschrijving te verwerken. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van de inschrijving.

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst, (training/cursus op locatie) kunnen wij locatiegegevens van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd. Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners (examenbureau’s/SSVV/VCAinfra). Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Cookies

Op onze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij het bezoeken van onze website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (PC/tablet/smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers.  

Datalek

Ondanks de genomen technische en organisatorische maatregelen aan de zijde van Educanova BV, kan onverhoopt een inbreuk in verband met de persoonsgegevens ontstaan waarbij de persoonsgegevens daadwerkelijk zijn vernietigd, verloren zijn gegaan, zijn gewijzigd, verstrekt of toegankelijk zijn gemaakt op een manier die onrechtmatig is (hierna: ‘datalek’). • Een datalek zal door Educanova BV zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur na ontdekking daarvan schriftelijk worden gemeld aan betrokkenen. • Educanova BV heeft na voorafgaand overleg met betrokkenen het recht om zelfstandig melding te maken van het datalek bij de autoriteit persoonsgegevens. • Educanova BV verstrekt in ieder geval die informatie omtrent het datalek die nodig is om aan voorgenoemde meldingsplicht(en) te kunnen voldoen, waaronder: • De aard van de inbreuk, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevensregisters, bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie; • Educanova BV zal betrokkenen op de hoogte houden van eventuele nieuwe ontwikkelingen omtrent het datalek en van de maatregelen die Educanova BV zal treffen om de gevolgen van het datalek te beperken en herhaling te voorkomen.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig. Voorbeeld: fiscale gegevens dienen wettelijk zeven jaar te worden bewaard. Gegevens die niet langer benodigd zijn worden gewist. Websites van derden Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy statement van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Wijzigingen in dit privacy statement Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Inzage en wijzigen van uw gegevens Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u hiervoor te identificeren. Autoriteit Persoonsgegevens Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de autoriteit persoonsgegevens.

Cookies dragen bij aan het leveren van onze services. Door gebruik te maken van onze services, stemt u in met ons gebruik van cookies.