Content

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.0 Toepassingsgebied

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Educanova B.V., alsmede op alle daaruit voortvloeiende of daarop volgende rechtsbetrekkingen, onder uitsluiting van door contract wederpartij(en) gevoerde voorwaarden.
1.2 Afwijkingen van de voorwaarden dienen schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.
1.3 Een examenreglement, vastgesteld door de betreffende examencommissie, is op de voorbereiding, uitvoering en beoordeling van een examen van toepassing.
1.4 Door het aangaan van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2.0 Totstandkoming van overeenkomsten en offertes

2.1 Offertes van Educanova B.V. zijn in alle opzichten vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Overeenkomsten komen slechts tot stand door verzending van een opdrachtbevestiging door Educanova B.V.
2.3 De opdrachtbevestiging dient nauwkeurig gecontroleerd te worden. Voor zover de opdrachtbevestiging de overeenkomst niet juist weergeeft, dient daarvan onmiddellijk doch in elk geval binnen 3 werkdagen, schriftelijk kennis gegeven te worden aan Educanova B.V.
2.4 Wijzigingen van en aanvullingen op een offerte, alsmede mondelinge afspraken, zijn slechts bindend indien schriftelijk door Educanova B.V. bevestigd.
2.5 Inschrijvingen voor een opleiding, cursus en/of examen via het inschrijfformulier op de website of per e-mail worden geaccepteerd, mits volledig ingevuld. Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt.
2.6 Inschrijvingen die voldoen aan de toelatingseisen zullen een week voorafgaand aan de opleiding, cursus en/of het examen worden bevestigd. De cursusdetails zullen worden verzonden aan de opdrachtgever, deze stelt de kandidaat op de hoogte van de cursus.

3.0 Annulering

3.1 De opdrachtgever kan tot vier weken voorafgaand aan de opleiding en tot een week voorafgaand aan de cursus en/of examen kosteloos annuleren. Bij annulering korter dan de genoemde termijn is het bedrag van 150 euro excl. btw per persoon verschuldigd. Bij no - show zal het volledig verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht.
3.2 Annulering dient schriftelijk bevestigd te worden onder vermelding van de betreffende kandidaatsgegevens en opleiding-, cursus-, en/of examengegevens. De datum van ontvangst bij Educanova B.V. geldt als annuleringsdatum.
3.3 Het is mogelijk in geval van verhindering van de deelnemer een vervanger te sturen, mits deze 24 uur voorafgaand is aangemeld en aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.
3.4 Indien een opdrachtgever een opdracht moet annuleren kunnen alle door Educanova B.V. t.b.v. die opdracht aantoonbare kosten, de winstderving en de schade als gevolg van het annuleren van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever worden gebracht.
3.5 Indien Educanova B.V. een opdracht, opleiding, cursus en/of examen door onvoorziene omstandigheden of overmacht moet annuleren, wordt in overleg met de opdrachtgever een passende oplossing gezocht. Educanova B.V. is niet aansprakelijk voor schade die voor de opdrachtgever uit annuleren voortvloeit.

4.0 Facturering & Betaling

4.1 Educanova B.V. hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. De betaling dient plaats te vinden uiterlijk op de vervaldatum van de factuur.
4.2 Betalingen door Educanova B.V. vinden uitsluitend plaats door overschrijving op bank- of girorekening.
4.3 Betalingen dienen uitsluitend te geschieden in euro’s, tenzij uitdrukkelijk een andere muntsoort is overeengekomen.
4.4 Klachten over facturen dienen schriftelijk binnen de betaaltermijn te worden gemeld. Na de betaaltermijn wordt de factuur als goedgekeurd beschouwd.
4.5 Indien de afnemer niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra kosten die Educanova B.V. moet maken om het aan haar toekomende bedrag te innen, voor rekening van de afnemer. Deze invorderingskosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 115,00. Indien de afnemer een particulier is, zullen de extra invorderingskosten worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet tijdige betaling zal Educanova B.V. de vordering uit handen geven. Tevens zal er vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 1,25% per maand in rekening worden gebracht tot op de dag van algehele voldoening. Indien de afnemer een particulier is, dan zal er vanaf de vervaldatum een wettelijke rente worden berekend tot op de dag van algehele voldoening.
4.6 Educanova B.V. behoudt zich de eigendom voor van al het geleverde, zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden van (a), hetgeen door Educanova B.V.- al dan niet krachtens dezelfde overeenkomst - is geleverd, alsmede (b) van met (a) samenhangende vorderingen wegens wanprestatie of tekortkoming.
4.7 Indien de afnemer een particulier of tussenpersoon is en de werkgever of opdrachtgever van de afnemer de betalingsverplichting in verband met de opleiding mede is aangegaan en/of de studieovereenkomst mede heeft ondertekend, is en blijft de werkgever/tussenpersoon, naast de afnemer, hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de afnemer verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan Educanova B.V. op grond van de studieovereenkomst. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever of tussenpersoon blijft onverminderd van kracht in geval van (tussentijdse) beëindiging van de dienstbetrekking tussen de afnemer en de werkgever, dan wel in geval van (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst van opdracht tussen de afnemer en de tussenpersoon.

5.0 Opleidingsmateriaal, auteursrecht en vertrouwelijkheid van informatie

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op het verstrekte opleidingsmateriaal en examens, alsmede alle ideeën, knowhow en technieken die door Rijnmond Opleidingen & Cursussen B.V. zijn ontwikkeld, blijven eigendom van Educanova B.V., tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
5.2 Kopiëren van opleidingsmateriaal van Educanova B.V. is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Educanova B.V.
5.3 Indien Educanova B.V. gebruik maakt van bedrijfsspecifieke informatie zal Educanova B.V. deze informatie alleen ten behoeve van het betreffende project gebruiken.
5.4 Zowel de opdrachtgever als Educanova B.V. hebben de vrijheid om het door Educanova B.V., ten behoeve van opdrachtgever, ontwikkelde product te gebruiken voor hun eigen publiciteit en promotie, mits de vertrouwelijkheid van informatie voor beide partijen in acht genomen wordt en belangen niet geschaad worden.
5.5 Educanova B.V. is gerechtigd haar naam te vermelden op het door Educanova B.V. ontwikkelde product, in het colofon van een publicatie of op een titelrol.
5.6 De opdrachtgever verkrijgt het recht tot het gebruik van het door Educanova B.V. ontwikkelde product met betrekking tot bestemming zoals is overeengekomen. Indien opdrachtgever een ander of ruimer gebruik wenst te maken van het door Educanova B.V. ontwikkelde product, is dit uitsluitend en alleen toegestaan nadat hiertoe een nadere overeenkomst tussen de partijen is afgesloten.
5.7 Het is de opdrachtgever niet toegestaan tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging van de opdracht, personeel van Rijnmond Opleidingen & Cursussen B.V. in dienst te nemen en/of met dit personeel over indiensttreding te onderhandelen en/of personeel buiten dienstverband om werkzaamheden en/of diensten te laten verrichten overeenkomend met of vergelijkbaar aan de werkzaamheden en diensten die Educanova B.V. verricht.

6.0 Aansprakelijkheid

6.1 Educanova B.V. sluit hierbij iedere aansprakelijkheid voor of i.v.m. de uitvoering van overeenkomst uit.
6.2 Mocht de uitsluiting van aansprakelijkheid in de zin van artikel 6.1 onredelijk bezwarend zijn, dan aanvaardt Educanova B.V. geen andere aansprakelijkheid dan terzake van directe schade als gevolg van zaakbeschadiging of letsel (met uitsluiting van iedere andere schade en alle indirecte schade, inkomens- of bedrijfsschade daaronder begrepen) met dien verstande dat voornoemde directe schade gedekt dient te zijn onder een verzekering en bovendien beperkt is tot het verzekerde bedrag, danwel, voorzover dit lager is, de betreffende contractsom.
6.3 Educanova B.V. zal worden gevrijwaard voor aanspraken van derden terzake van of in verband met schaden door of in verband met de uitvoering van overeenkomsten, waarvoor Educanova B.V. krachtens het bepaalde in 6.1 of 6.2 geen aansprakelijkheid aanvaardt.
6.4 Indien de dienstverlening van Educanova B.V. tekortkomingen of gebreken vertoont ten opzichte van de in de opdracht vastgelegde afspraken, zal Educanova B.V. dit herstellen voor zover dat binnen haar vermogen en verantwoordelijkheid ligt.
6.5 De verplichtingen van Educanova B.V. zullen van rechtswege zijn opgeschort indien Educanova B.V. door omstandigheden buiten haar macht, hoezeer ook voorzienbaar en voor haar risico komend, redelijkerwijs verhinderd is aan haar verplichtingen te voldoen.
6.6 Met uitzondering van wat in deze voorwaarden is vastgesteld, is Educanova B.V. niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan ten gevolge van door Educanova B.V. geleverde zaken en/of verrichte diensten, waaronder schade van en aan kandidaten en/of derden ontstaan tijdens opleiding, cursus en/of het examen of als gevolg van het gebruik van opleidingsmateriaal.
6.6 Onverminderd hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, is Educanova B.V. nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever die de waarde van de opdracht te boven gaat.

7.0 Geschillen/Rechtskeuze

7.1 Alle geschillen, voortvloeiend uit of in verband met de overeenkomst, waarvan deze voorwaarden deel uitmaken, zullen worden beslecht volgens de regels van het Nederlands Recht. Ieder der partijen heeft echter het recht om het geschil te laten beslissen door de door de wet bevoegde rechter en wel door een kennisgeving aan de wederpartij, alvorens het geschil aanhangig wordt gemaakt, dan wel indien een der partijen het geschil aanhangig maakt, door de andere partij binnen een maand nadat hij kennisgeving daarvan heeft ontvangen.
7.2 Op alle overeenkomsten tussen Educanova B.V. en de opdrachtgever zal uitsluitend het Nederlands Recht in ieder relevant opzicht worden toegepast.

Cookies dragen bij aan het leveren van onze services. Door gebruik te maken van onze services, stemt u in met ons gebruik van cookies.